คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 63 NEW

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 63 NEW คู่มือสอบนิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
*ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2535
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
*ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ                                                          
*แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
*แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                        
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์