คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี63  BC-35289

270฿

รหัสสินค้า: KP-35289 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี63  BC-35289 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562
*พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
*พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562
*พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
*งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
*การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
*การวางแผนการศึกษา
*การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
*มาตรฐานสถานศึกษา
*แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
*มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
*รวมแนวข้อสอบ
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา