คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศุลากากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 63-64 BC-35265

280฿

รหัสสินค้า: KP-35265 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศุลากากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 63-64 BC-35265 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลังและกรมศุลกากร
*ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร องค์การระหว่างประเทศและอาณาเขตทะเลหลวง การค้าระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และหลักธรรมทางศาสนา (ที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆ)
*งานสารบรรณ ,พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ,พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ที่สำคัญจำเป็นกับงานที่ควรรู้) ,พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 / ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วย จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2563 และคู่มือจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ,พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*พ.ร.บ.ศุลากากร พ.ศ.2560 (ทั้งฉบับ) และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
*ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ(แนวข้อสอบ) และการวิเคราะห์ (แนวข้อสอบ)
*แนวข้อสอบความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร องค์การระหว่างประเทศและอาณาเขตทะเลหลวง การค้าระหว่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ งานสารบรรณ ,พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ,พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ,พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 / ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วย จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2563 และคู่มือจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร และหลักธรรมทางศาสนา ,พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560