คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมํกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2560                
*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                  
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                              
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ความรู้ด้านสุขาภิบาล
*การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                
*การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                           
*การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                 
*การบำบัดน้ำเสีย                                                                                                       
*การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                   
*การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                              
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
*ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ                                                                                             
*คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                              
*พื้นที่เสี่ยง                                                                                                               
*ปริมาณขยะมูลฝอย                                                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข                                       
*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม                            
*ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย                                                                                        
*ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ                
*การจัดการเหตุรำคาญ                                                                                                          
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                             
*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                            
*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล