คู่มือเตรียมสอบนิติกร ศาลอาญาธนบุรี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร ศาลอาญาธนบุรี ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                               
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                  
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                               
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม                                                   
*ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม                                   
*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา