คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                                
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ                                                                            
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            
*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                  
*แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       
*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                   
*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                
*แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                  
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์