คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549                                                                                                               
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                                             
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                  
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                
*ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                     
*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              
*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนโครงการ                                                           
*การร่างหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการทางการเมือง                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการข้อมูล                                                              
*แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม                                    
*แนวข้อสอบระบบสารสนเทศ                                                                                     
*แนวข้อสอบการจัดการงานทั่วไป