คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560
*สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ  และกองทุนผู้สูงอายุ
*สถานการณ์ผู้สูงอายุ
*ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ
*ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี
*การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.
*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 4.
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย
*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                   
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์