คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี63 BC-35159

270฿

รหัสสินค้า: KP-35159 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี63 BC-35159 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541       «แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543
*ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       
*การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ กระทรวง กรม                       
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA
*แนวข้อสอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA
*ความรู้ด้านการวางแผน
*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ
*การบริหารแผนงานและโครงการ
*การวิเคราะห์โครงการ
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.