คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกใหม่ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
*ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
*ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
*ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์
*เทคโนโลยีชีวภาพ                                                              
*การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
*การปรับปรุงบำรุงดิน
*การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน
*ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.