คู่มือเตรียมสอบงานบริหารความเสี่ยงองค์กร การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบงานบริหารความเสี่ยงองค์กร การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                          
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
*การควบคุมภายใน
*การบริหารความเสี่ยง
*การตรวจสอบภายใน
*การวางแผนและการประเมินการตรวจ
*การบริหารจัดการองค์กร
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการองค์กร
*แนวข้อสอบ งานบริหารความเสี่ยง ชุดที่ 1.
*แนวข้อสอบ งานบริหารความเสี่ยง ชุดที่ 2.
*แนวข้อสอบ วิเคราะห์และการวางแผน