คู่มือเตรียมสอบวิศวกร (โยธา) ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกร (โยธา) ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                         
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                                    
*การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                          
*งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           
*การทดสอบวิเคราะห์วิจัยวัสดุทางวิศวกรรม                                                                         
*การประมาณราคา                                                                                                     
*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               
*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                           
*งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     
*โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                     
*งานบำรุงรักษาบูรณะซ่อมแซม                                                                                       
*การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                     
*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   
*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         
*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    
*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     
*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           
*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา