คู่มือสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ปี 63 รูปเล่ม  : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)       
*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                             
*การประชาสัมพันธ์                                                                                                     
*ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์                                                                                        
*การเขียนข่าวและรายงานข่าว                                                                                       
*การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                            
*การจัดนิทรรศการ                                                                                                     
*การวิเคราะห์ประเด็น และการแปล                                                                                 
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                 
*การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  
*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    
*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                         
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.