คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
      
*ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่                                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                            
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                     
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                            
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ.2562                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2555                                             
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547                                                   
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*กฎ กพ.ว่าด้วยการการเลื่อนเงินเดือนพ.ศ.2552และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2556                                                                                                                 
*ประกาศกระทรวงสาธารณสุข                                                                                         
*แนว ข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่2.                                                                         
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์