คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงิน ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงิน ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                               
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                       
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                              
*ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                                                                                                
*การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                       
*การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                       
*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                    
*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)             
*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                               
*แนวข้อสอบ นักการเงิน ชุดที่ 1.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักการเงิน ชุดที่ 2.                                                                    
*แนวข้อสอบ นักการเงิน ชุดที่ 3.                                                                    
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์