คู่มือเตรียมสอบช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                          
*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                
*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                        
*การบริหารงานโครงการก่อสร้าง                                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบ                                                                         
*ความรู้ด้านงานสำรวจ                                                                                                 
*แนวข้อสอบ ช่างก่อสร้าง ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ ช่างก่อสร้าง ชุดที่ 2.                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                           
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                         
*แนวข้อสอบงานสำรวจ