คู่มือสอบพนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 63 รูปเล่ม  : เย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)     
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร                                                                                            
*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                        
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                              
*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                             
*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                      
*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหาร                                                                             
*แนวข้อสอบความรู้ด้านบริหารจัดการ                                                                          
*แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                  
*แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์