คู่มือสอบพนักงานทรัพยากรบุคคล การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานทรัพยากรบุคคล การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 63 รูปเล่ม  : เย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                               
*แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ                                                                       
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                               
*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                 
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                    
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                             
*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                           
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                    
*การประเมินผลบุคคล                                                                                        
*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                   
*แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                              
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1                                                            
*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์