คู่มือเตรียมสอบบุคลากร (ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย) การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบบุคลากร (ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย) การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*ความรู้ด้านการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                       
*พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554                                                                      
*ความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                
*การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ                                                                                
*เทคนิคการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน                                                                 
*การบริหารจัดการอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ฉุกเฉิน                           
*พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน                                                  
*การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย                                                                               
*ความปลอดภัยเชิงระบบ                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                  
*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                        
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                  
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                 
*แนวข้อสอบบุคลากร ชุดที่ 3.                                                                                  
*แนวข้อสอบอาชีวอนามัย