คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร กองพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร กองพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                     
*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   
*แนวข้อสอบประมวลกฏหมายอาญา                                                                              
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                           
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            
*พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2505                                                                               
*ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                                         
*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                       
*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551                                           
*พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548                                             
*พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พศ. 2457                                                                            
*พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498                                                                    
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558