คู่มือเตรียมสอบพนักงานระบบคอมพิวเตอร์ การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานระบบคอมพิวเตอร์ การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*แนวข้อสอบAptitude Test                                                                                      
*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                            
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                       
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                       
*การควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาการใช้งาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                 
*อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่าย                                                                              
*ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ                                                                        
*การประมวลผลข้อมูล การปรับปรุง จัดเก็บ สำรองข้อมูลการบำรุงรักษา เพื่อป้องกัน Preventive Maintenance: PM                                                                           
*การรวบรวม จัดทำ จัดเก็บ ดูแล ตรวจสอบ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการแก้ไขข้อมูล                           
*ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                              
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์