คู่มือเตรียมสอบพนักงานตรวจสอบภายใน การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานตรวจสอบภายใน การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                                            
*แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                         
*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                 
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                 
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562                                                                                 
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน                                                                                               
*การควบคุมภายใน                                                                                                   
*การบริหารความเสี่ยง                                                                                               
*การตรวจสอบภายใน                                                                                                
*การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน                                                             
*บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                     
*กระบวนการตรวจสอบภายในและการสำรวจขั้นต้น                                                              
*การวางแผนการตรวจสอบภายใน                                                                                  
*หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                        
*การเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน                                                                         
*การประเมินการควบคุมภายใน                                                                                     
*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                    
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                 
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                  
*แนวข้อสอบบัญชี                                                                                          
*มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                     
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                 
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์