คู่มือเตรียมสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ                                                 
*ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543         
*การเคหะแห่งชาติ 4.0                                                                                                
*การขาย/ให้เช่าอาคารคงเหลือในพื้นที่                                                                              
*การติดตามเร่งรัดหนี้สิน ค่าเช่า –ซื้อและค่าบริการต่างๆ                                                          
*การให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของการเคหะ                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง                                                           
*การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชน และระหว่างผู้อยู่อาศัยในการเคหะแห่งชาติ                                                                             
*ความรู้เรื่องการประสานงาน                                                                                         
*ความรู้ด้านการบริหารชุมชน
*ความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินและพัสดุ                                                                                
*ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
*วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
*หลักการทั่วไปที่ใช้สาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
*การประเมินทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล
*แนวข้อสอบรวม