คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกร การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหาภาคและจุลภาค)                                                              
*ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ                             
*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                 
*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.