คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
*ความรู้ด้านการเงินและบัญชี บัญชีทั่ว ไป                                                                            
*บัญชีต้นทุน                                                                                                            
*การจัดทางบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                     
*จริยธรรม และความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพของนักบัญชี                                                                
*แนวข้อสอบงบการเงิน                                                                                           
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.