คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                              
*แนวข้อสอบAptitude Test                                                                                      
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                           
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560                                      
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                                                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                              
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                 
*การจัดหา                                                                                                          
*การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                             
*การตรวจรับพัสดุ                                                                                                 
*การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                               
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                       
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์