คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                    
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                                  
*แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                           
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         
*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.