คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปี 63 (ขายเฉพาะ ไฟล์PDF)

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปี 63 (ขายเฉพาะ ไฟล์PDF)
*
*
* มีขายเฉพาะไฟล์ PDF
*
*
สารบัญ
 
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                                      
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                             
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559                                                            
*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน                                                                  
*การวางแผนกำลังคน                                                                                                 
*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          
*การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                      
*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       
*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              
*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                  
*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                            
*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                       
*สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การได้รับบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น                                                      
*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      
*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                              
*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                                                                               
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์