คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ                                                                             
*แนวข้อสอบกฏหมายระหว่างประเทศ                                                                            
*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            
*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                           
*แนวข้อสอบกฎหมาย อาญา                                                                                                
*แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                   
*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                          
*แนวข้อสอบ กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                    
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                      
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                          
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                       
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                         
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ                                                            
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์