คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                            
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                     
*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                                                   
*มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561(หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ) 
*แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                                              
*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                            
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    
*จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                
*การกำกับดูแลกิจการที่ดี  การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน                      
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                        
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ                                                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์