คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมกิจการผู้สูงอายุ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ                                                                                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ                        
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       
*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560             
*สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ  และกองทุนผู้สูงอายุ                                                                        
*สถานการณ์ผู้สูงอายุ                                                                                                  
*ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ                                                                            
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                                                            
*การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)                                                                         
*ความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์                                                                                          
*ความรู้ด้านแผนกลยุทธ์                                                                                               
*แผนกลยุทธ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2560-2564                                                               
*การวิเคราะห์ การออกแบบ                                                                                           
*การประเมินโครงการ                                                                                                  
*การติดตามและประเมินผล                                                                                          
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.