คู่มือเตรียมสอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี                                                                  
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ                                                  
*แนวข้อสอบภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)                                                              
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                     
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                         
*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                              
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                    
*ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี 2553                                                                                                      
*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562  148
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา                                                                                          
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                            
*
*วิชาเฉพาะตำแหน่ง
*แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)                                                 
*แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)                                               
*แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                                  
*แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)