คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย
*แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
*ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ
*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
*ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP
*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์