คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                                                                
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                 
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                                                                
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                    
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                                                                
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                     
*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                       
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                  
*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                    
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                        
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.