คู่มือเตรียมสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน สตม. ปี 63 BC-35067

290฿

รหัสสินค้า: KP-35067 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน สตม. ปี 63 BC-35067 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
##ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) #วิชาความสามารถทั่วไป
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1                                                             
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                             #วิชาภาษาไทย
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                       
*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                        ##ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(120 คะแนน)
*พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542                   
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             
*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  1                                                 
*แนวข้อสอบ สังคม จริยธรรม  วัฒนธรรม ชุดที่  2                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                  
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                             
*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547                                                               
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                            
*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551        
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1.                       
*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2.