คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                           
*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทางเชาว์ปัญญา                                                               
*แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและตรรกทางคณิตศาสตร์                                             
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป                                                                              
*การวางแผนยุทธศาสตร์                                                                                             
*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       
*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               
*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานโครงการ                                                                             
*การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ                                                     
*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                        
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                                                                
*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                    
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                                                                
*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                    
*การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                                          
*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                              
*การใช้งานโปรแกรม Outlook Express                                                                               
*แนวข้อสอบ Outlook Express                                                                                    
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                             
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์