คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ออกใหม่ สิงหาคม 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ออกใหม่ สิงหาคม 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                           
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                     และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  พ.ศ. 2560                                                                                
*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    
*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                
*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559                                 
*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว                               
*การจัดทำนโยบายและแผนงาน และการทำงานของฝ่ายเลขานุการสำนักงานกองทุน                            
*แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                           
*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                               
*แนวข้อสอบด้านแรงงาน                                                                                          
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                   
*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม