คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3                                                                         
*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                     
*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           
*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                 
*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                          
*พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                   
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                               
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                 
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                               
*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                
*แนวข้อสอบ ข่าวสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป                                                               
*แนวข้อสอบ การเข้าใจภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย                                                                      
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ ในงานสำนักงาน                             
*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน            
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป                                                                                     
*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                              
*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                           
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                              
*แนวข้อสอบการบริหารจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                               
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                     
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                          
*แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                          
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์