คู่มือเตรียมสอบวิทยากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ออกใหม่ปี 63

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิทยากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ออกใหม่ปี 63  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ  กฟผ.     
*สมรรถนะและค่านิยมSPEED                                                                                         
*การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                           
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                                                                   
*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                       
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กฟผ.                                                                            
*แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยี                                                                                   
*การพัฒนาสมรรถนะ (Competency)                                                                                 
*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                          
*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
*ความรู้ด้านการฝึกอบรม                                                                                        
*ความรู้ด้านงานวิทยากร                                                                                               
*เทคนิคการเป็นวิทยากร                                                                                                 
*แนวข้อสอบวิทยากร