คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล สสจ) ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล สสจ) ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  
*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                 
*แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข                                                                           
*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                        
*แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                           
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                          
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                                                     
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                 
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                         
*พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                          
*แนวข้อสอบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                         
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553      
*หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                                                                   
*หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                                                                       
*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                        
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                                     
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                                
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์