คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกบรรณารักษ์  ออกใหม่ปี 63

260฿

คำอธิบาย


คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกบรรณารักษ์  ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                 
*พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                 
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561           
*ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                               
*ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                      
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                      
*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                 
*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                
*การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                 
*การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                           
*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                    
*การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                            
*การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                             
*การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                    
*การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                            
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                              
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                              
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                              
*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.                                                                              
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                          
*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ