คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต      
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 
*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                     
*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            
*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553      
*หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                              
*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                              
*หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                             
*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                            
*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                      
*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                          
*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                         
*ศีลธรรมและจริยธรรม                                                                                                          
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                               
*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                               
*แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัว เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                           
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์