คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 63   รูปเล่ม : เย็บแม็ก ติดเทปข้าง  (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                                                       
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560                                                                                                
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่                                                                                 
*การบริหารจัดการทรัพยากรแร่                                                                                       
*หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                               
*มาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                                                                                 
*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA    
*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                                 
*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเหมืองแร่                                                                              
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.