คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                     
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      
*การประสานงานและการบริการ                                                                                      
*การบริหารจัดการโครงการ                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดทำแผนงาน                                                                          
*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        
*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                          
*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                        
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           
*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.