คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร ออกใหม่ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศิลปากร                                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการโลจิสติกส์                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูล                                                                
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                            
*แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ                                                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน                              
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                 
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                 
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                 
*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                 
*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น