คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูสพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ออกใหม่ปี 63 BC-34947

280฿

รหัสสินค้า: KP-34947 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูสพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ออกใหม่ปี 63 BC-34947 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
*คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลขและด้านเหตุผล
*การอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
*การวิเคราะห์เชิงภาษาและเชิงนามธรรม
*การอ่านจับใจความสำคัญ
*การสรุปความ การตีวความ และการขยายความ
*การเรียงความ
*การสะกดคำ
*การอ่านคำ
*การแต่งประโยค
*ความสามารถด้านเหตุผลการสรุปความทางตรรกศาสตร์
*การอุปมา-อุปไมย
*ทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
*ทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
*ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
*แนวข้อสอบหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
*แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
*แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู