คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษ และชายแดนใต้ ปี 63  BC-34985

280฿

รหัสสินค้า: KP-34985 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษ และชายแดนใต้ ปี 63  BC-34985 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*
*ความรอบรู้ (50 คะแนน)
*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                              
*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                        
*แนวข้อสอบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                         
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                
*แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                            
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                       
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                              
*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        
*
*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน)
*แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย                                                                            
*แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                                                                  
*มาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                      
*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                               
*สมรรถนะวิชาชีพ                                                                                                      
*
*ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)
*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                     
*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                 
*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
*แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                             
*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                 
*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                        
*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                            
*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                     
*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา