คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 63 รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
*การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               
*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          
*แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติการ                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                    
*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
*งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                          
*หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                              
*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                    
*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                          
*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ                                            
*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             
*การวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                  
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                         
*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.