คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปี 63  รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540                                                               
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             
*พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          
*ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  
*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             
*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                              
*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                              
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              
*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                    
*ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล                                                                                         
*ระบบการจัดการน้ำเสีย                                                                                               
*ระบบการจัดการของแข็งปฏิกูล                                                                                               
*ระบบระบายน้ำสำหรับน้ำฝน                                                                                         
*การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                               
*แนวข้อสอบรวมงานสุขาภิบาล