คู่มือเตรียมสอบพนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบพนักงานสนับสนุนการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                         
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        
*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                
*ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการบริหารจัดการการประชุมลับและข้อมูลข่าวสารลับ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563                                                                           
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยการบริหารจัดการการประชุมลับและ ข้อมูลข่าวสารลับของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2563                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             
*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                        
*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  
*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                            
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   
*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                            
*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                     
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์